Usługi księgowe i kadrowo-płacowe
Strona główna  >   Nasza oferta  >   Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Księgi rachunkowe
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. opracowanie i wdrożenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zakładowego planu kont,
 3. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 4. bieżąca kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 5. prowadzenie ewidencji nabyć i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 6. sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) deklaracji podatkowych oraz składanie ich do właściwych urzędów, sporządzanie zeznań rocznych,
 7. sporządzanie okresowych (miesięcznych) deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS oraz składanie ich do właściwych oddziałów ZUS,
 8. ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT,
 9. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej – w terminie wynikającym z przepisów prawa, oraz sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
 10. sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 11. udział w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia ksiąg,
 12. udzielanie niezbędnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego związanych z zakresem świadczonych usług rachunkowych


Księga przychodów i rozchodów   

 1. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 2. prowadzenie ewidencji nabyć i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 3. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz innych ewidencji wymaganych przepisami prawa,
 4. sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) deklaracji podatkowych oraz składanie ich do właściwych urzędów, sporządzanie zeznań rocznych,
 5. sporządzanie okresowych (miesięcznych) deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS oraz składanie ich do właściwych oddziałów ZUS,
 6. ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT,
 7. udział w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
 8. udzielanie niezbędnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego związanych z zakresem świadczonych usług rachunkowych


Kadry i płace   

 1. zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 2. sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 3. wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zarobkach,
 4. sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.)
 5. sporządzania deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych oraz ich przekazywanie do właściwych oddziałów ZUS,
 6. obliczanie zobowiązań klienta jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń i należności z tytułu umów cywilnoprawnych oraz płatnika składek ZUS,
 7. sporządzanie i składanie do właściwych urzędów deklaracji i informacji obowiązujących płatnika podatku dochodowego
Dodatkowe informacje
Kontakt
TAX- NT Grzegorz Pietrzak
ul. Długa 2/6
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 605 385 255
Doradca Podatkowy
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia